Diensten 2016-06-01T16:06:56+00:00

untitled

Diensten

Beschermingsbewind

Andere woorden voor beschermingsbewind zijn bewindvoering of onder bewindstelling. Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet. Soms is iemand niet (geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is een puur financiële maatregel. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld mag daarover niet meer zelfstandig beslissen.

Mentorschap

Er zijn mensen die door ziekte of beperking niet (volledig) in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Denk aan mensen met een verstandelijke en/of een psychische aandoening en dementerende ouderen. Mensen die hun eigen belang volledig uit het oog verliezen. Mensen die zich niet realiseren dat ze door hun handelen hun huis, inkomen en nog veel meer kunnen verliezen.

Een mentor behartigt samen met zijn of haar cliënt diens individuele belangen. Mentorschap gaat om immateriële zaken op het gebied van zorg en welzijn. Het mentorschap is naast bewindvoering en ondercuratelestelling in de wet verankerd. Benoeming als mentor gebeurt daarom door de rechter.

Schuldbemiddeling

Indien u schulden heeft proberen wij te bemiddelen door met de schuldeisers een 100% betalingsregeling te treffen.

Is er sprake van een problematische schuldsituatie, of weigeren de schuldeisers mee te werken, dan treedt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking: De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is sinds 9 februari 2012 van kracht. Deze wet bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor schuldhulpverlening.

Vaak eist de gemeente dat de financiële situatie stabiel moet zijn. Stijnen Bewindvoering kan u hierbij ondersteunen als bewindvoerder.

Wat als er geen oplossing mogelijk is? Dan is een beschermingsbewindvoerder instaat om een stabiele situatie te creëren waardoor er meer rust ontstaat. Deurwaarders worden gewezen op hun rechten en plichten door gegevens aan te leveren zoals een beslagvrije voet berekening.